ประกาศเจตนารมเรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดสงขลาใสสะอาด