12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.1 บ้านทุ่งโตนด ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำ 115 ตัว

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.2 บ้านทุ่งฆ้อ และ ม.6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ม.2 จำนวน  133 ตัว และ ม.6 จำนวน  41ตัว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม จัดประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง ของอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.61 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ และจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ สุนัข แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาต่อไป

วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบ่อนโคชนทุ่งขมิ้น ของอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่ดีในพื้นที่ต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดแม่เปียะ ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ขายเนื้อสุกร และไข่ไก่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ มาขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี่ยงสัตว์กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมต่อไป เพื่อประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือด้านอุทกภัยต่อไป