วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนและบ่อนไก่ชน ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกในช่วงหน้าฝน ซึ่งจะเจ็บป่วยได้ง่าย พร้อมแจกสมุดรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนให้กับเกษตรกร ที่เข้าระบบเพื่อป้องกันโรคต่อไป

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่1 ต.พิจิตร อ.นาหม่อมจ.สงขลา เกษตรกรมาร่วมงานประมาณ 150  คน

วันที่ 9 พ.ค.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมร่วมกับ อบต.ทุ่งขมิ้น ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว พร้อมให้ความรู้กับผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ม.4 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เกษตรกรเข้ารร่วม 33 ราย สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน 75 ตัว แมวได้รับการฉีดวัคซีน 61 ตัว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ฯ ให้บริการ ปรึกษา แนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ นำเนื้อสุกรและไข่ไก่ มาขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ณ. ศาลาต้นไทรฝายมีชีวิต หมู่ที่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อมจ.สงขลา มีเกษตรกรมาร่วมงานมากมาย และมีความพึ่งพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ อบต.ทุ่งขมิ้น ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว พร้อมให้ความรู้กับผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ม.1 และ ม.2 ต.ทุ่งขมิ้นอ.นาหม่อม จ.สงขลา ผลการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและเมวได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ทั้งสองหมู่บ้าน