วันที่ 23 ธันวาคม 2562  นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ในพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สุ่มเจาะเลือดสุกรรายย่อย จำนวน 30 ตัวอย่าง ในพื้นที่ ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อเฝ้าระวังทดสอบโรคนิปาห์ หรือไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มียารักษา โดยมีค้างคาวเป็นพาหนะนำโรค ก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงของระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม  และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลงพื้นที่ ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ 4 ไร่ มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง ซึ่งเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังเกษตรกรข้างเคียง

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ สงขลา ประมงอำเภอนาหม่อม ตรวจบูรณาการร้านขายอาหารสัตว์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

 

  

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของเกษตรกร ม.5 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา พร้อมแนะนำการป้องกันโรค และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรด้วย