วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ  ตรวจเยี่ยม ติดตาม ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานกับการปลูกพืช เช่นการเลี้ยงแพะในสวนยางพาราหรือปาล์ม และมะพร้าว เพื่อให้แพะได้  กินวัชพืชในแปลงในสวน และก็จะได้ประโยชน์คือได้ปุ๋ยจากมูลแพะและ วิธีป้องกันรักษาโรคที่เกิดกับแพะให้แก่สมาชิกในกลุ่ม