วันที่ 25 สิงหาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์และอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง โดยมีการให้ความรู้ในภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ โดยสาธิตวิธีที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมนายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มม้า จำนวน 16 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบโรค ตามโครงการสร้างสถานภาพปลอดโรค EIA และโรค Dourine ในม้าต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ออกหน่วยจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านด่าน ม.5 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา การบริการด้านปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 43 ราย