วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตยสีแสง ปศุสัตวอำเภอสิงหนคร ปฎิบัติงานสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา นายเบญจรงค  แกวกัน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  และนายอภิณัฐ  มะกรวัฒนะ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือหมาพิการ  ณ หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบสุนัข 1 ตัว อายุ 13-14 ป เคยไดรับอุบัติเหตุรถชน ทำใหขาหลังพิการทั้งสองขาง เจาของไดพาไปรักษาจนอาการดีขี้น สามารถเคลื่อนที่ไปกินน้ำและอาหารเองได ซึ่งเจาของไดจัดหาน้ำและอาหารไวให โดยรวมแลว พบวาเจาของดูแลสุนัขเป็นอย่างดี 

 


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเยี่ยมชมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ ม.3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้ร่วมประชุม 59 คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากประธานกลุ่มเกษตรกร เป็นอย่างดี

 


วันที่  6 พฤษภาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการผสมเทียมโค  เกษตรกร 2 ราย และติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม 3 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

วันที่  8-9 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ฉีดวัคชีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  (FMD)  ในพื้นที่ หมู่ 4และ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกร 39 ราย จำนวนสัตว์ 174  ตัว  ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 


วันที่ 21 พฤษภาคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  เจาะเลือดแพะสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา ในแพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 2 ราย 33 ตัวอย่าง