วันที่ 1 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ อบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มย่อยอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 คน ได้ให้ความรู้เรื่อง คำแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัขกัด เพื่อให้อาสาสมัครนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชนตระหนัก และป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้าได้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง cloacal swab ไก่ชน ไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ ม.17 ต.ท่าช้าง ม.1 ต.บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค และให้คำแนะนำการเลี้ยง การทำวัคซีนป้องกันโรค การสร้างคอก โรงเรือน ไก่พื้นเมือง ไก่ชน

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์(ไก่ไข่)เครือข่าย ศพก.อำเภอบางกล่ำ ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปประชาสัมพันธ์ ให้ลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ในวัน เวลา ราชการ

 

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และดูแลสุขภาพแพะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ม.4 ต. ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา