วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอบต.บางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันที่ 9 พ.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว ในพื้นที่ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จัดซื้อวัคซีนโดย อบต.บางกล่ำ 600 โด๊ส มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.อ.88 ทั้งนี้ได้วางแผนดำเนินการจนครบทั้ง 7 หมู่บ้าน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ กบอ. ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการเลี้ยงโคของเกษตรกร บ้านบ่อแพ ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งมีการจัดการฟาร์มตามระบบ GFM

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามและแนะนำเกษตรกรเลี้ยงแม่โค เพื่อรับบริการผสมเทียมโคด้วยน้ำเชื้อคุณภาพของกรมปศุสัตว์ ในการผลิตลูกโคเพื่อเลี้ยงเป็นโคขุน และคัดเลือกเป็นแม่พันธุ์ต่อไป พร้อมทั้งแนะนำการฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง และการจัดการฟาร์มที่ดี พื้นที่ ม.2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา