วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดไก่ เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อและโรคนิวคาสเซิล หลังการทำวัคซีน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ หมู่11 ต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม แนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน การป้องกันโรคระบาดและการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อแนะนำการป้องกันและการเผ้าระโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน  เกษตรกรเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการแจ้งข่าวหากพบสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติ

 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดคูเต่า ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และให้บริการให้คำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรไปรับบริการ 84 ราย

 

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส.ลูกจ้าง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ออกพื้นที่ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ ณ  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา