วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาด การปรับปรุงคอก การปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมเทียมโค มอบแร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพโคของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าช้าง และเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการควบคุมประชากรสัตว์พาหะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ทำหมันสุนัขเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมวเพศเมีย 1 ตัว และบริการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง และเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซีส ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแนะนำการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะในพื้นที่เพื่อประสานงานกับหน่วยงานปศุสัตว์และเป็นเครือข่ายการเลี้ยงแพะต่อไป

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา และเตรียมการรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในพื้นที่ ม.11,16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ม.1,3,4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน