วันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าช้าง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกล่ำ สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 และ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการกำจัดกลิ่น การบำบัดน้ำเสีย ของฟาร์มเลี้ยงไก่ พื้นที่ หมู่ที่ 13 และ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ

 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ กบอ. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นำวาระเรื่องติดตามการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  การทำสัญญา การส่งนมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ผลการดำเนินการ ทุกอปท. ทั้ง  4 แห่ง และ 1 โรงเรียนเอกชน ไม่พบปัญหาการดำเนินการ และประสานโรงเรียนเพื่อตรวจเยี่ยมการตรวจและรับนมต่อไป

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำหรับเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายเก่า ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยง การทำวัคซีนป้องกันโรค การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาและขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม(GFM)ต่อไป

 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 11/562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ โดยมีเรื่องชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้
1. การเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ  ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกัน การควบคุมการเคลื่อนย้าย การแจ้งสัตว์ป่วยกรณีสงสัย
2.การปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
3.ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ไก่พื้นเมือง ในพื้นที่หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้คำแนะนำการเลี้ยง การทำวัคซีนป้องกันโรค การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ การฟักไข่โดยตู้ฟัก เพื่อพัฒนาและขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม(GFM)ต่อไป