วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ให้คำแนะนำการผสมเทียม โดยสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียมโค พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ณ บ้านเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ บ้านคลองวาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รักษาโคป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโค การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ผลการติดตามเพิ่มเติมไม่พบมีการระบาดของโรคไปยังโคของเกษตรรายอื่น

 

 

28 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงโค และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ตามมาตรา 7 ของพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   แก่เกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยนายอุทิศ ศรีเลย  ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และนำไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดนัดหมายของเทศบาลตำบลท่าช้าง และแจ้งให้เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี 2563

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไก่ไข่ในช่วงฤดูฝน การทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก การปรับปรุงข้อมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว์รายครัวเรือน และแนะนำปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ของกรมปศุสัตว์ ชนิดไก่ไข่ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา