วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข แมว ในพื้นที่ ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมต้อนรับคณะของเกษตรกรต้นแบบจากจังหวัดสตูล จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายดวน อารมย์ฤทธิ์  แปลงหญ้าหวายข้อ ของนายยรรยง ศิริเพ็ญ ต. บ้านหาร  ดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านแม่ทอมตก การเลี้ยงโคขุนลดต้นทุนด้วยเปลือกสัปรด และเศษผลไม้ของนายประสิทธิ์ กุลนิล ที่ ต. แม่ทอม  โดยมีนายอำเภอนายสุวรรณ ช่วยนุกูล ร่วมต้อนรับ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ตรวจยี่ยมเกษตรกรทำแปลงหญ้าหวายข้อ เก็บข้อมูล  รายละเอียดต่างๆในพื้นที่ อ. บางกล่ำ

วันนี้ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา น.สอินทิรา บุญสงค์ ผู้ช่วยจ่าจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตาม พ.ร.บ การพนันฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลาจังหวัดสงขลา ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่(ตั้งบ่อน) ณ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  ผลการตรวจสอบอาคาร สถานที่ตั้ง ปฏิบัติเป็นไปตามที่ ระเบียบ กฏหมาย กำหนดทุกประการ

 

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประเมินงานของหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ โดยมีคณะกรรมการระดับเขต 9 เป็นผู้ประเมิน ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าช้าง ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีกิจกรรมบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลโค การทำหญ้าหมัก ปลูกหญ้าเนเปียร์ การเก็บเสบียงสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลน