วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า ได้แก่ 1.โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 2.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า แก่เกษตรกร 4 รายใน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ม้า 5 ตัว ทุกตัวไม่อาการของโรคฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำหากสงสัยม้าแสดงอาการป่วยให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนการตรวจสอบต่อไป

 


วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่

 


วันที่ 4 มีนาคม 2563  โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ให้แนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 


วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ บริเวณสถานที่ คอก โรงเรือนเลี้ยงโค คอกกวาง สนามชนโค ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ให้บริการผสมเทียมโค ให้คำแนะนำการสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมในการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียม ติดตามลูกโคเกิดจากการผสมเทียม แนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด และแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ทอม ตำบลบางกล่ำ และตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา