วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ม.4 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 15 คอก พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

วันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ปีก และพันธ์สัตว์ปีก เพื่อนำไปให้แก่เกษตรกร จำนวน 70 ราย  ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์ส่งมอบปัจจัยการผลิต จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง อบรมเกษตรกร การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน ณ.ฟาร์มตัวอย่าง อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา

Page 5 of 5