วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา เทศบาลตำบลโคกม่วง ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมทีมงาน  ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดพื้นที่ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 68 ตัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับนายวิโรจน์ คชเลิศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการชลประทานสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา และนายสมัคร    สุวรรณสาม ปราชญ์เกษตร ลงพื้นที่ ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 ราย (กลุ่มพร้อม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลคลองหอยโข่ง,ตำบลโคกม่วง,ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่และการเริ่มต้นการผลิตตามแผนการผลิตให้เหมาะสมศักยภาพของเกษตรกร ในรูปแบบ 3 ประสาน เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่และลงบันทึกในสมุดตรวจเยี่ยมเกษตรกร

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านโคเนื้อทุ่งลาน เพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานของกลุ่มฯ  ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

วันที่  9 พฤศจิกายน 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,5 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเริ่มต้นการผลิตตามแผนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ในรูปแบบ 3 ประสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่

วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ  5 ประสาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4 ต.คลองหลา  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Page 4 of 5