วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต9ให้บริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

วันที่ 19 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการเจาะเลือดแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อส่งตรวจตามโครงการปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะแกะในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่) มีเกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

วันที่ 13 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ติดตาม การดำเนินงานโครงการข่ายศูนย์เรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561 โครงการ 1ฟาร์ม 1 หมู่บ้าน และแจกอวนตาข่ายพร้อมเวชภัณฑ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เพื่อรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Page 3 of 5