วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ ประมงอำเภอคลองหอยโข่ง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์ ณ วัดโคกกอ ม. 2 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีผู้สนเข้าเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 98 ราย ได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อคอกโคเนื้อ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 9 จุด เพื่อป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอคลองหอยโข่ง 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพิธิ์   โรงเรียนวัดโคกม่วง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม ต่อไป

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่เลี้ยงไก่ สนามชนไก่ของกับเกษตรกร ต.คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เกษตรกรรับบริการ 10 ราย

 

 

Page 2 of 5