วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม