วันที่ 5 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มอบป้ายโครงการฯ และวัสดุการเกษตร ให้แก่ เกษตรกร ม.1 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธี์ จ.สงขลา