วันที่ 9  มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมธาราริน ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา