วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโตนดด้วน ม.2 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา