วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเสบียงอาหารสัตว์ตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ผลการรับสมัครสมาชิก เพื่อระดมหุ้น เป็นกองทุนในการจัดซื้อฟางแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน มีเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 45 ราย รวมเงินหุ้น 11,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวได้นำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสทิงพระ ในนามขอล ก"ลุ่มเสบียงอาหารสัตว์ตำบลท่าหิน"

วันที่ 13 พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00 น. นายอาคม  ทองจินดา  ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลดีหลวง  ณ ศาลาหมู่บ้านชะแม หมูที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม  34 คน  และสมาชิกกลุ่มฯ ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโรงเก็บเสบียงสัตว์ท่าหินสทิงพระ โดยมี นายสากล ธนนิมิตร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเก็บเสบียงฯ เป็นผู้รับรับสมัคร  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ปศุสัตว์อำเภอได้มอบเวชภัณฑ์สนับสนุน คลังยาสัตว์ของกลุ่มฯ โดยมีนายบัณฑิต จันทร์สุริยา ประธานกลุ่ม เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ รับมอบหญ้าแห้งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จำนวน 183 ฟ่อน ได้นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 , 9 ตำบลคลองรี จำนวน 125 ฟ่อน หมู่ที่ 6,8,9 ตำบลคูขุด 58 ฟ่อน

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

Page 4 of 4