วันที่  9 กรกฎาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมประชุมกับกลุ่มโคแสงจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อต้นแบบของอำเภอสทิงพระ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑  และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนสาธิตวิธีการปลูก

วันที่ 20 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลกระดังงา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ ทางเลือกอาชีพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน

วันที่  14 มิถุนายน  2561  เวลา  09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ให้บริการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ตำบลกระดังงา ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี และตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขา จำนวน 4 ฟาร์ม รวม 20 ตัวอย่าง  ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง

วันที่ 20 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 66 คน แจกยาถ่ายพยาธิโค จำนวน 72 ขวด ยาปฏิชีวนะละลายสำหรับสัตว์ปีก จำนวน 58 ซอง

วันที่  9 พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  กลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จัดประชุมสมาชิกกลุ่มโคแสงจันทร์  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  33  คน  โดยบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์   การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์  ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และการผลิตอาหารผสมสำหรับเลี้ยงโคเพื่อลดต้นทุนการผลิต  ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อประสบปัญหาโคเนื้อขุนราคาตกต่ำ ต้นทุนอาหารโคมีราคาสูง  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาถ่ายพยธิสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค

 

 

 

 

 

 

Page 3 of 4