วันที่ 22 มกราคม  2562  เวลา  09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ประชุมเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาหมู่บ้านคลองหนัง หมูที่ 6 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดสัตว์ที่จะเกิดในสัตว์เลี้ยง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม  33  คน

 

 

 

วันที่  23 มกราคม  2562  เวลา  08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ และตรวจสอบวัณโรคในกระบือของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้สุ่มตรวจในกระบือของเกษตรกร จำนวน 3 ราย กระบือ จำนวน 16 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซติซีเมีย ฉีดยาถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง ให้กับกระบือดังกล่าวด้วย

 

 

วันที่  19 ธันวาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้บริการ แนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (fild day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน  55 ราย แจกเอกสารเผยแพร่ จำนวน 39 ฉบับ ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน 74 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 30 ก้อน และแจกวิตามินชนิดผง จำนวน 52 ซอง

 

 

วันที่ 7 มกราคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จากวาตภัย ในพื้นที่ บ้านคูขุดใต้ หมูที่ 5 ตำบลคูขุด และในพื้นที่บ้านพรวน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ โดยได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ  35 ถุง เกษตรกร 35 ราย  โค 299  ตัว

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดไก่เนื้อ ในฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 3 ฟาร์ม เก็บตัวอย่าง Serum จำนวน 30 ตัวอย่าง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2562

 

 

Page 2 of 4