สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

 
 
 
 
 
 
นางสาวสาธินี นิรัติศัย
 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
 
 
 


นางอารีย์ เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล