วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จัดอบรมเกษตรกร ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ โดยนายสมพล ไวปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนางสาวศุภรดา สภาพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เป็นวิทยากร และนายดำรัส ชาตรีวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะ แกะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการโรงเรือนโคนม มีเกษตรกรรับเข้ารับการอบรม 25 คน มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกษตรกรนำไปประกอบการขอสินเชื่อต่อไป