ข้อมูลโค แพะ ประกอบจัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย