สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำบัญชีรายชื่อและข้อมูลเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ปี 2555 ได้แก่ กลุ่มกระบือ  กลุ่มแกะ  กลุ่มโคเนื้อ  กลุ่มแพะ  กลุ่มสัตว์ปีก  กลุ่มสุกร  ดังนี้

   1.กลุ่มเลี้ยงกระบือ

   2.กลุ่มเลี้ยงแกะ

   3.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

   4.กลุ่มเลี้ยงแพะ 

   5.กลุ่มสัตว์ปีก

   6.กลุ่มสุกร