การดำเนินการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)

วัตถุประสงค์ ของการจัดทำฟาร์ม GFM เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด มีผลผลิตดีมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นมาตรฐานที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 ขอขอบคุณข้อมูล ที่มา สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์