ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561