เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบ  การขออนุญาตนำสินค้าปศุสัตว์เข้า-ออก-นำผ่านราชอาณาจักร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์/ซากสัตว์ ( ร.10 ) ขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด

กรณีเป็นบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

•หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

•สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ

•หนังสือมอบอำนาจ