วันที่ 18 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2  โรงเรียน คือ รร.ตชด.มหาราช 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแดง และ รร.ตชด.สำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามงานด้านปศุสัตว์ และโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ได้ตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา