วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนายทศพล พิทัษ์วัฒนานนท์ สัตว์แพทย์ชำนาญงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสิรพงษ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ในกิจกรรมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศพก.ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร ม.3-4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 9  มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมธาราริน ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแแสสินธุ์ เทศบาลตำบลเชิงแส และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.3,ม.4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา จำนวนสุนัข 89 ตัว แมว 30 ตัว

 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโตนดด้วน ม.2 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา