วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:30 -12:00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอนาทวี และเวลา 13:30 - 16:30 น. ณ กลุ่ม ธคก.บ้านนาหว้า ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเท และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เป้าหมายตามภารกิจกลุ่ม และการติดตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ และการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด มีกิจกรรม ดังนี้

1. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอนาทวี

  - ตรวจรายชื่อเกษตรกรตำบลนำร่อง และติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ

  - โครงการ ธคก. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศพก. และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้

  - การขอใบอนุญาตต่างๆ ของผู้ประกอบการ และแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์

  - แผนดำเนินการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. ณ กลุ่ม ธคก. บ้านนาหว้า ขยายผลโดยมอบลูกให้สมาชิกรายที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว จำนวน 4 ราย ดังนี้

      1)นางพัชรี แสงทอง
      2)นายธีระพงศ์ สิริ
      3)นายวีรศักดิ์ แดงแก้ว
      4)นายตะเอ๋ เมฆหมอก