วันที่ 7 กันยายน 2561 สงขลาจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เลขานุการ ผลการประชุม อนุญาตแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 1 โรง สถานที่ตั้ง อ.จะนะ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็ก ในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลองแห อ. หาดใหญ่ โดยให้ของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2563 ในการสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็ก