วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ดังนี้ -ม.2,3,4,5ต.บ้านขาว(กระบือ)  712  ฟ่อน  -ม.1,6 ต.บ้านขาว(กระบือ) 350 ฟ่อน  -ม.3,4 ต.กระแสสินธุ์ 410 ฟ่อน