วันที่ 31 ต.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อศรีวิชัย บ้านโคกแห้ว ม.3 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในกลุ่ม การดูแลสุขภาพสัตว์ การตลาด การส่งออกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโค การเฝ้าระวังโรคระบาดในโคให้มีประสิทธิภาพ ณ บ้านเลขที่ 28/4 ม.3 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 15 ราย