วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 11/562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ โดยมีเรื่องชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้
1. การเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ  ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกัน การควบคุมการเคลื่อนย้าย การแจ้งสัตว์ป่วยกรณีสงสัย
2.การปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
3.ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน