ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "หมูย่างตรัง" ฉบับปรับปรุง