1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD+แบบฟอร์มสรุปผล HRD (ไฟล์ Excel)*** 

2.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

- หลักฐานการวางแผน 

- หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผน

- หลักฐานการดำเนินการ

- หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์