กงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

 

 

นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
โทร 086-9562040
 
 
 
 
 
 
 

(นายอภิณัฐ มะกรวัฒนะ)
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


 

so
นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 
poon
 
นายพูนศักดิ์  หลีเจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล