รายชื่อพนักงานราชการ

ที่

      ชื่อ - สกุล

         ตำแหน่ง

1

นางสาวนิศากร ทองบรรจบ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2

นายสุชาติ คงหนู

นักวิชาการสัตวบาล

3

นายสุรัตน์ รามแป้น

นักวิชาการสัตวบาล

4

นายสุนทร พูลแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

5

นายสกูล แก้วพิจิตร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

6

น.ส.รัตติยา นาควิทูร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

7

นางสาวยุวดี พลายด้วง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

8

นางกิตติมา ราเหม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

9

นายทศพล มิ่งแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

10

นายธีรวัต หนูรักษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

11

นายกมล บัวอิน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

12

นายประเสริฐ คงประมูล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

13

นายอาคม กาเลี่ยง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

14

นายยุรนันท์ ทองจินดา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

15

นางธิราวัล ทองแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

16

น.ส.โสภานน ทองสิพพัญญู

เจ้าพนักงานสัตวบาล

17

นายเจษฎา ทิมลาย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

18

นายแดง อนุพันธ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

19

นายดิเรก อนุเปโถ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

20

นายสนิท หนูแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

21

นายจีระศักดิ์ ทองโอ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

22

นายธนสาร ชูชื่น

เจ้าพนักงานสัตวบาล

23

นางอารีย์ เพ็ญศรี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

24

นายโฆษิต จินดารัตน์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

25

นายอับดุลฟาตัส เตะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

26

ว่าที่ร้อยตรีจตุพล คำคง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

27

นายประเสริฐ ชูทอง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

28

นายวิวัฒน์ บุญเลิศ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

29

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 30

 นายชุมพล ทองชูช่วย

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

ปรับปรุง  ณ  1 พฤษภาคม 2560