นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์

                                      ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 

                   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                                                      

                นายมณเฑียร บุญทวีส่ง                                       นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ

            นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                              นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

                        (หัวหน้ากลุ่มฯ)

 

           

          นายสุชาติ ตุลยกุล                   นายสุรัตน์ รามแป้น                     นายสกูล แก้ววิจิตร

         นักวิชาการสัตวบาล                  นักวิชาการสัตวบาล                    เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

                                                             

                นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์                                              นางประภาพร นันทวงศ์

     กวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                              นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

                    (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                            

                  นายสุนทร พูลแก้ว                                              นายยุรนันท์ ทองจินดา

                เจ้าพนักงานสัตวบาล                                               เจ้าพนักงานสัตวบาล

          

 

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

                                

                    นายวัฒนพล พลอยมีค่า                                           นายสุรชัย บำรุงโมสิโก

                  สัตวแพทย์อาวุโส                                           เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

                   (หัวหน้ากลุ่มฯ)

                                           

                                                นางสาวนิศากร ทองบรรจบ

                                            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

              

 

                        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

                                                       

              นายอรุณ ชุมแก้ว                                           นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

           นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                                         สัตวแพทย์ชำนาญงาน

                 (หัวหน้ากลุ่มฯ)

             

     นางสาวรัตติยา นาควิทูร                   นายทศพล มิ่งแก้ว                     นายธีรวัต หนูรักษ์

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล                  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

                                                               

         นายกมล บัวอิน                        นายชุมพล ทองชูช่วย                นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว

      เจ้าพนักงานสัตวบาล                     เจ้าพนักงานสัตวบาล               พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

 

                            ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                             

          นางสาวข้อดิเหยาะ เหลาะหีม                                     นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์น้อย

          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                  (หัวหน้าฝ่ายฯ)

 

                

            นางราตรี  ไข่แก้ว                นายชวนาท  เขมนาทนนท์                   นางกิตติมา ราเหม

             พนักงานพิมพ์                            พนักงานพัสดุ                           เจ้าพนักงานสัตวบาล


 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

                                      

             นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล                         นางนันทนา ตันติวิท

               ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา                        นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

                                     

           นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งคำ                                นายวิวัฒ บุญเลิศ

                นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                             เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

                                             

               นายอาคม ทองจินดา                                    นางสาวยุวดี พรายด้วง                       

                ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ                                     เจ้าพนักงานสัตวบาล                 

                         

 

                      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

                                           

            นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น                               นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์

                  ปศุสัตว์อำเภอจะนะ                                สัตวแพทย์ชำนาญงาน

  

                                       

                              นายธนสาร ชูชื่น                                 

                                           เจ้าพนักงานสัตวบาล                                

                   

 

                     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

                         

                นายสมาน แมเราะ                                     นายสุชาติ ตุลยกุล

                 ปศุสัตว์อำเภอนาทวี                            เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

                                      

                             นางธิราวัล ทองแก้ว                                 

                                           เจ้าพนักงานสัตวบาล                            

              

 

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา

                                           

            นายคำนัล มากแก้ว                                       นายประชัน ใจประเทือง

              ปศุสัตว์อำเภอเทพา                                       สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

                                  

                            นายอับดุลฟาตัส เตะ                                 

                                          เจ้าพนักงานสัตวบาล   

 

 

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด

                                           

           นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา                                  นายคณิต ชาระ

              ปศุสัตว์อำเภอระโนด                                    สัตวแพทย์ชำนาญงาน 

 

                                  

             นายประเสริฐ ชูทอง                                      นายอาคม กาเลี่ยง

               เจ้าพนักงานสัตวบาล                                  เจ้าพนักงานสัตวบาล    

 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

                                              -ว่าง-                                  

                                         ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์                                   

                         

            นายประเสริฐ คงประมูล                                  นายเจษฎา ทิลาย

                เจ้าพนักงานสัตวบาล                                 เจ้าพนักงานสัตวบาล       


 

                          

                     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ

                                    

                นายพัลลภ บัวแก้ว                                  นายจตุพล ดำคง   

                 ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ                                 เจ้าพนักงานสัตวบาล

                         

   

                    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา

                                             

                                        นายเดโช ชูเกตุ                                   

                                            ปศุสัตว์อำเภอสะเดา     

 

 

                 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

                                              

            นายศุภชัย พานชวบุษป์                                นางสาวสุจารี อิงค์ประเสริฐ

              ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่                                 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

                                         

                                นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู

                                          เจ้าพนักงานสัตวบาล

                           

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

                                      

                นายอุทิศ ศรีเลย                                 นางอารีย์ เพ็ญศรี

               ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ                           เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง

 

                  

                  นายสุเทพ หัสเหล็ม                            นายโฆษิต จินดารัตน์

                     ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง                        เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม

 

                                          

                นายมนูญ กองวงค์จันทร์                                นายสนิท หนูแก้ว

                   ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม                               เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

                  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร

 

                                     

                นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง                              นายชลิตร สระชิต

                  ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร                            สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

                                           นายดิเรก อนุเปโถ

                                         เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง

 

                       

                  นายไชยา ปัญญามงคล                          นายจิระศักดิ์ ทองโอ                              

                ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง                       เจ้าพนักงานสัตวบาล