11

    วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดในสุกร (War Room) เพื่อมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF   และมอบให้นางสาวณิชกานต์ นวภูษณะกนก  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 062-9354562 เป็นผู้ประสาน รับเรื่องจากเกษตรกร ตลอด 24 ชั่วโมง   มีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ  การเตรียมความพร้อม การควบคุมป้องกันโรค แนวทางการลงเลี้ยงสุกร(ใหม่)   การชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน  ตามข้อสั่งการของนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์