วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมสัมมนาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวัตถุประสงค์การสัมมนา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้ามาสู่จังหวัดสงขลา เพื่อสื่อสารความเสี่ยง ปัจจัยในการเกิดโรค ลดความเสี่ยงในช่องทางต่างๆ  และให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุกร ทราบบทบาท ในการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด  และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดโรคระบาด   โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์สัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ผู้ประกอบการธุรกิจสุกร สมาคมผู้ค้าสุกรภาคใต้  ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ พ่อค้าคนกลาง ร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน