นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  แจ้งข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ  กำหนดให้นายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ  เพื่อวางแผนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบให้สำหรับการฉีด จำนวน 73,000 ตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อสำหรับการฉีด 13,000 ตัว และในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอรัตภูมิ สะเดา เมืองสงขลา คลองหอยโข่ง นาทวี กระแสสินธุ์ ระโนด หาดใหญ่ สะบ้าย้อย และอำเภอนาหม่อม เป็นต้น ขอความร่วมมือให้เจ้าของนำสุนัข-แมว มารับบริการได้ที่ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด