วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายศักกะ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดสงขลา  พร้อมหารือแนวทางการดำเนินการกับโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน