วันที่ 12 มีนาคม 2561  นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบูรณาการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสงขลา